Algemene voorwaarden

 FACTUUR- EN BETALINGSVOORWAARDEN:

 

 1. Behoudens andersluidend beding of overeenkomst, zijn al onze rekeningen contant betaalbaar ter maatschappelijke zetel of aan de operator.
 2. De betaling van de huurprijs gebeurt netto en contant bij het ondertekenen van het verhuurcontract.
 3. Borgsom : zie algemene huurvoorwaarden;
 4. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 10% per jaar op het totaalbedrag van de eisbaar geworden schuldvordering. Daarenboven zal tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding worden aangerekend gelijk aan 10% van de eisbaar geworden schuldvordering, met een minimum van 50 euro.
 5. Leveringstermijnen worden bij wijze van inlichting gegeven en de vertragingen(bv. Ingevolge slecht weer, vorst, sneeuw enz…) bij levering kunnen geen aanleiding geven tot weigering van goederen of om het even welke schadevergoeding, behalve in geval van uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst.
 6. Alle klachten dienen gegrond en behoorlijk gemotiveerd te zijn en moeten uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst van de of uitvoering van de werken, rechtstreeks aan de vennootschap worden gericht.
 7. Door aanvaarding der factuur erkent de huurder kennis te hebben en akkoord te zijn met de algemene factuur- en huurvoorwaarden.

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN:

 

 1. Hevige weeromstandigheden die lift of kraanwerk gevaarlijk of onveilig maakt geven recht tot beëindiging van de opdracht. Enkel de  operator heeft het recht om te wachten om te kunnen werken in veilige omstandigheden, wetende dat de huurperiode doorloopt. Tevens bij ontstane schade en kosten door weersomstandigheden,  blijven deze steeds uitgesloten van de aansprakelijkheid van de verhuurfirma.
 2. Borgsom:
  De Borgsom te betalen bij het ondertekenen van het huurcontract dient ter dekking van schade en/of verlies van het gehuurde goed ,onafgezien van wie oorzaak is geweest , huurder of derden, en van elke mogelijke schade die voorkomt uit de niet naleving van de het huurcontract? Is de waarborgsom ontoereikend dan behoudt de verhuurder het recht de ontbrekende schadevergoeding te vorderen van de huurder. De borgsom is in hoofde van de huurder géén voorschot op het huurbedrag. Tevens geeft deze waarborg nooit recht op intresten. Terugbetaling van deze waarborg zal pas geschieden na teruggave van het gehuurde materieel in zuivere en ongeschonden toestand en er op dat ogenblik géén inbreuk op de huurverplichtingen gekend zijn.
 3. Bij ongeval of breuk dient de huurder de verhuurder onmiddellijk telefonisch of per mail op de hoogte te brengen.
 4. De huurder dient steeds op voorhand de nodige parkeer en eventuele andere vergunningen aan te vragen bij de bevoegde diensten. De liftfirma is niet aansprakelijk voor wachttijden veroorzaakt door verkeerd geparkeerde voertuigen en obstakels die de veilige plaatsing van de werktuigen toelaten. Er dient steeds een ruimte van 20 meter voorzien te worden door de huurder , om de werktuigen te kunnen opstellen en manipuleren.
 5. De verhuurfirma is niet aansprakelijk voor eventuele kosten, belastingen en/of boetes die voortvloeien uit het niet bezitten van oa. vergunningen en  die steeds door de huurder aan te vragen en te vergoeden zijn.
 6. Gedurende de periode dat de huurder over het goed beschikt, zijn alle kosten, die aan het gebruik van de goederen verbonden zijn ( brandstof, vergunningen enz..) voor rekening van de huurder. Ook de eventuele sleepkosten en vervoerkosten zijn voor risico van de huurder.
 7. Het is de huurder verboden het gehuurde goed , behoudens schriftelijke toestemming , onder te verhuren of uit te lenen , of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen of te bedienen en wordt alleen toegestaan op het Belgisch grondgebied inclusief verplaatsingen.
 8. Het gebruik van onze werktuigen gebeurt op verantwoordelijkheid van de huurder en dienen tevens ook op voorhand de toelating te bekomen van de mede-eigenaars om de werktuigen te mogen opstellen.
 9. Wanneer herstelwerkzaamheden naar aanleiding van een normale slijtage noodzakelijk worden , dient de huurder daarvan onmiddellijk kennis te geven aan de verhuurder . De verhuurder voert de werkzaamheden uit of laat ze voor zijn rekening door aangestelde uitvoeren zonder kosten voor de huurder. De tijdsduur voor het onderhoud en noodzakelijke herstelwerkzaamheden , is in de huurperiode inbegrepen, behoudens wanneer het gaat om herstelwerkzaamheden die door normale slijtage noodzakelijk zijn gebleken. De huurder heeft echter géén recht op schadevergoeding van enige onderbreking in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook géén recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst. Werkzaamheden die door verkeerd gebruik of onachtzaamheid van de huurder of door overmacht of door daden van derden, noodzakelijk werden , moeten door de huurder betaald.
 10. Vervoer ; alle kosten zijn ten laste van de verkoper.
 11. Rechterlijk beslag of beslagneming door schuldeisers zal de huurder of zijn afgevaardigde  zich er toe verbinden de verhuurder daarvan onmiddellijk te verwittigen indien het op een werkdag is, anders de dag volgend op zon- of feestdagen. Dit dient ook te gebeuren in geval van faling , diefstal van het gehuurde materiaal ,  beschadiging door derden.
 12. Alle goederen die op of aan onze werktuigen geplaatst of weggenomen of gehangen worden zijn NIET verzekerd door de verhuurder en dient de huurder steeds in het bezit te zijn van de noodzakelijke wettelijke verzekeringen.
 13. De huurder dient steeds voldoende bevoegde personen te voorzien om de manipulatie van de goederen en toestellen op een veilige en wettelijke wijze te kunnen gebruiken en uitvoeren.
 14. De verhuurfirma is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij slechte staat of te lichte kwaliteit van de balustrades / leuningen/ raampartijen waartegen de masten van de verhuistoestellen komen te staan.
 15. Alle werktuigen zijn steeds voorzien van de noodzakelijke wettelijke keuringen.
 16. De bediener is voorafgaandelijk op de hoogte gebracht door de verhuurder van de bedienings- en veiligheidsvoorschriften. In geval van verlies van deze documenten door de huurder van de nodige veiligheid en bedieningsinstructies, kunnen deze steeds op eenvoudig schriftelijk verzoek bekomen worden op de bedrijfszetel van de verhuurder.
 17. De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, verlies, beschadiging van het gehuurde goed . Het is tevens verboden de eventueel op de gehuurde goederen aangebrachte machinenummers, belettering of andere kentekens te beschadigen , vervormen te wijzigen of verwijderen. In geval de gehuurde goederen worden vernield of ontvreemd of zodanig beschadigd dat een doeltreffende herstelling niet meer verantwoord is ,wordt daardoor de huurovereenkomst automatisch beëindigd en wordt de verhuurder van alle verder verplichting ontheven . In zulk geval moet de huurder aan de verhuurder dan de geldende vervangwaarde van het gehuurde goed betalen. In geval van vernieling van het gehuurde goed is de huurder automatisch en rechtswege bewaarder van het wrak en /of alle overblijfselen , en dient hij op eigen kosten in te staan voor opruiming, vervoer, bewaring enz en dienen dienen in dit geval de instructies van de verhuurder strikt opgevolgd te worden.
 18. Gebruiksinstructies: Hij dient kwaliteitsvolle brandstoffen te gebruiken ( zie vermelding op de toestellen ) en dient hij het elektrisch materiaal vakkundig aan te sluiten op de juiste spanning . Tevens is de huurder verplicht om het gehuurde tegen overbelasting en beschadiging te beschermen en ervoor te zorgen dat het onderhoud en smering , deskundig en vakkundig volgens de gebruiksvoorschriften plaatsvindt en dit volgens de onderhoudsvoorschriften die hij uitdrukkelijk erkend ontvangen te hebben bij afhaling van het toestel. Dit onderhoud geschiedt op kosten van de huurder en kan eventueel op aanvraag door de verhuurder ,voor rekening van de huurder , uitgevoerd worden.
 19. Breekbare goederen en/of ondeelbare stukken dienen steeds op voorhand aan de operator gemeld worden en die kan op zijn weigeren om die te laten manipuleren door onze werktuigen en dit zonder enige schadevergoeding vanwege de huurder. Bij doe het zelf verhuis valt te volledige verantwoordelijkheid bij de huurder.
 20. Bij verhuis met operator controleert de klant zijn goederen en vervalt de aansprakelijkheid van de verhuurfirma vanaf vertrek van de operator.
 21. De huur van de werktoestellen dient onmiddellijk via mobiele betaalterminal aan de operator betaald te worden, tenzij op voorhand anders afgesproken en zijn alle prijzen exclusief BTW.
 22. Ontbinding van de huurovereenkomst wordt ten gevolge van een ernstige tekortkoming van de huurder aan zijn contractuele verplichtingen, zoals bijv. verkeerd gebruik , niet betaling van de verschuldigde huur of waarborg, afstand aan een derde , verplaatsing naar het buitenland enz. is de huurder verplicht , onverminderd het recht van de verhuurder op vergoeding van de bewijsbare schade , de huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd of de opgegeven vermoedelijke huurtijd , vermeerderd met een schadeloosstelling , gelijk aan de huur voor twee weken
 23. Alleen de rechtbank van het arrondissement Kortrijk zijn bevoegd in geval van betwisting en is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.